Phút định mệnh của tuyển Việt Nam

Go down

topic Phút định mệnh của tuyển Việt Nam

Bài gửi by Admin on 18/12/09, 05:31 pm


? hi?p 1, chúng ta ?ã ch?i t?t, nh?ng sang ??n hi?p 2, tình hình ?ã x?u ?i r?t nhi?u. Hàng h?u v? Vi?t Nam liên ti?p b? “?ánh th?ng” b?i các ti?n ??o Malaysia, khi?n T?n Tr??ng liên ti?p ph?i ch?ng ??.

Sai l?m ? hàng th? ?ã khi?n Vi?t Nam th?t b?i tr??c Malaysia. ?nh: Quang Anh
Ng??i Mã ?ã ch?i m?t tr?n ??u hay, so v?i chính h?. Chúng ta ?ã nhìn quá nhi?u vào tr?n ??u th?ng Malaysia 3-1 ? vòng b?ng, mà ch?a tiên li?u ???c ng??i Mã quái nh? th? nào. H? ?ã ?ánh b?i Thái Lan 2-1, theo m?t cách r?t kì l?, trong m?t tr?n ??u mà ng??i Thái c?ng ch?i theo ki?u không còn ???ng lùi, “thua là ch?t”. Thêm n?a, và th?t ?áng bu?n, th?n may m?n l?i m?c áo xanh.

H?nh phúc c?a ng??i Mã là th? h?nh phúc ??p xây b?ng s? tinh quái. H? bi?t s? l?i h?i c?a T?n Tr??ng. Ng??i Mã không có HLV mang qu?c t?ch Anh nh? Thái Lan, nên h? c?ng ch?ng d?i gì mà c? liên ti?p ch?i bóng b?ng. Trong nh?ng pha ?ánh t?m th?p c?a h?, khi có c? h?i ??i di?n v?i th? thành ng??i Vi?t, các ti?n ??o Malaysia ch?ng ng?i gì mà không ch?i bóng th?ng chân, v?i ý ?? h? g?c ??i th?. Phút th? 62, trong m?t pha bóng “1 ch?i 1” nh? v?y, Fakrick ?ã phang th?ng g?m gi?y vào b? vai T?n Tr??ng. ?ã là tr?n chung k?t, Tr??ng lao ra nh? m?t c?m t? quân, b?i ?âu còn cách nào khác.

T? giây phút này tr? ?i, s? lo l?ng, b?t ?n v? tâm lí b?t ??u l? di?n. Toàn ??i ?ã xúm l?i quanh T?n Tr??ng, các bác s? b?t ??u ph?i vào sân can thi?p, tr? lí HLV Tr?n V?n Khánh c?ng ch?y vào sân. T?n Tr??ng ?ã choáng, ông Khánh ?ã ra d?u thay ng??i, Khoa ?i?n ?ã s?n sàng. “Còn ?á ???c n?a không”, “c? lên”, các ??ng ??i ?ã h?i T?n Tr??ng.

T?n Tr??ng ???c ??a ra ngoài sân, và khi s? thay ng??i chu?n b? di?n ra, thì Tr??ng nói g?n nh? quát lên “t? t?”, và anh l?i g?ng g??ng ??ng d?y. Xuân H?p hét vào m?t T?n Tr??ng “c? g?ng lên”. N? l?c ??n cùng, quy?t tâm chi?n ??u ???c ??y lên m?c cao nh?t, nh?ng không ai ng? ???c ??ng sau ?ó s? là ?i?u gì.

Nh?ng phút ti?p sau, các bác s? liên t?c ph?i vào sân ?? can thi?p, Tr??ng ?ã quá ?au. Và cái giây phút ??nh m?nh ?y ?ã ??n, phút th? 83, m?t pha c?ng ngang c?t m?t, và bóng ??p cái ??u g?i c?a Xuân H?p ?i vào l??i. T?n Tr??ng và Xuân H?p ngã g?c xu?ng sân. N??c m?t Tr??ng ?ã r?i, ngay ? th?i ?i?m ?ó, nh?ng gi?t n??c m?t ?au ??n, c? v? th? xác l?n tinh th?n. Có l?, ?ó là ??nh m?nh!

Trong bóng ?á, ph?i có th?ng có thua, T?n Tr??ng và Xuân H?p ?ã chi?n ??u ??n t?n cùng s?c l?c. Tr??ng lên nh?n HCB v?i cánh tay ph?i bu?c c? ??nh, H?p quay m?t ?i và không gi?u n?i nh?ng gi?t n??c m?t.

T?m HCV v?i chúng ta, v?n ti?p t?c là m?t khát v?ng…

Ch?n th??ng c?a T?n Tr??ng khi?n t?t c? t? BHL ??n c?u th? ??u lo l?ng
Nh?ng T?n Tr??ng v?n g?ng thi ??u
Xuân H?p (15) ??ng viên T?n Tr??ng hãy c? lên
Nh?ng giây phút ??nh m?nh ?ã ??n
N?i bu?n c?a các tuy?n th?
Và nh?ng gi?t n??c m?t cay ??ng c?a Xuân H?p
Vi?t Nam ti?p t?c l?i h?n v?i t?m HCV SEA Games
Theo VnMedia

Các bài bình lu?n
Bình lu?n do thành viên g?i, TinTheThao.com.vn không ch?u trách nhi?m v? n?i dung c?a b?n ??c. Chúng tôi s? không ??ng các ý ki?n nh?y c?m. Mong thành viên thông c?m.


Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
Các anh à ??ng bu?n nh? th?, tuy các anh th?t b?i nh?ng em v?n t? hào v? các anh mà. Các anh ?ã c?ng hi?n h?t mình và ?ã làm quá t?t tuy th?t b?i ?y nh?ng so v?i các ??i tuy?n khác thi h? còn thua các anh nhi?u l?m,c? v? th? l?c l?n phong ??. Các anh à ??ng bu?n n?a t?t c? còn nhi?u ? phía tr??c, hãy ?? kì Segem t?i ch?ng minh cho hàng tri?u con ng??i th?y : th?t b?i ngày hôm nay không ph?i là ngày mai ta ?ã m?t. Hãy c? lên các anh nhé ... Dù ngày mai th? nào em v?n yêu các anh và bóng ?á.B?i ni?m t? c?a m?i con dân Vi?t Nam làg ? các anh.
???c g?i b?i: lamdinh nguyen
??a ch? email: lamk50ly@yahoo.com
G?i lúc: 17:06 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
?á quá t?!không hi?u n?i c?u th? chúng ta thi ??u ra sao n?a nh?t là hiêp 2!tuy?n gi?a h?u nh? b? l?ng!chân sút thì quá kém!nh?ng ghi nh?n n? l?c c?a t?n tr??ng!hãy ch?p nh?n!80% chi?n th?ng tr?i kh?i t?m tay!theo tôi quá kém@
???c g?i b?i: nguyen tuong an
G?i lúc: 17:00 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
hãy trách báo chí ?ã tâng b?c quá nhi?u.mà quên ?i r?ng ?ây là 1 tr?n chung k?t.vô hình chung ?ã gây áp l?c l?n t?i các c?u th?.khi?n h? thi ??u v?i ?ôi chân ?eo chì.1 ??i bóng l?n khi g?p ??i y?u h?n r?t nhi?u.h? c?ng vô cùng th?n tr?ng.ch? ko ai phát bi?u m?nh mi?ng.ki?u "ko th? ko th?ng",hay "HCV ?ã ch?c ch?n n?m trong túi,v?n ?? ch? là th?i gian".nh?m!!
???c g?i b?i: vuvu
G?i lúc: 16:59 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
Tôi ch? xin m?t góp ý ng?n thôi: Báo chí Vi?t Nam (báo ch? và báo hình)c?ng có ph?n trong th?t b?i c?a U 23 nam c?a chúng ta. Cái ngày chúng ta th?ng Singapo, không m?t dòng c?nh báo, ch? là b?c th?m nhau và ??c bi?t tai h?i là t? phong cho ta vào c?a trên và ta thua ?úng t? th? c?a Thái lan thua ta L?n sau, ??ng b?c các c?u th? lên mây trong nh?ng cu?c ?ua ???ng dài nh? hôm nay. Chúng ta quen ca ng?i mà quên r?ng s? ca ng?i thái quá luôn là ph?n tác d?ng. Báo chí c?n bi?t c?nh báo nh?ng r?i ro trong t??ng lai. Không ai ?á t?t khi ? trên mây c? nh?t là nh?ng c?u th? ch? ?? 21 - 22 tu?i. Hy v?ng ??ng ai ??t nghi ng? v? phía các c?u th?. H? ?ã chi?n ??u nh? nh?ng chi?n binh. Tôi ng??ng m? s? d?ng c?m c?a T?n Tr??ng. ?ó là m?t trong nh?ng chi?n binh th?c th? c?a ??i tuy?n Vi?t Nam. Nh?ng c?ng không ph?i bu?n, 20.000 c? ??ng viên c?a chúng ta trên khán ?ài ?ã th?ng. Chi?n th?ng c?a tình yêu n??c th?c th?...
???c g?i b?i: Võ Bá Phong
G?i lúc: 16:57 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
không hi?u sao r?t nhi?u c?u th? Vi?t Nam trong tr?n chung k?t ch?i d??i s?c mình nh? v?y. Có nh?ng c?u th? mà nh?ng pha s? lý bóng, chuy?n bóng sai ??a ch? nh? nh?ng c?u th? nghi?p d? h?ng huy?n!!! Xuân H?p là c?u th? t?t tuy nhiên anh ch?i trong tr?n chung k?t thì quá d?. Có l? các c?u th? Vi?t Nam ch? là nh?ng c?u th? gi?i ch? ch?a ai có th? là c?u th? l?n ???c.
???c g?i b?i: HuyC??ng
G?i lúc: 16:54 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
V?n m?nh là cách an ?i duy nh?t vào lúc này. Nh?ng hãy th?c t? nhìn nh?n qua tr?n ??u CK này. ?T U23 VN thua ngay t? ??u. Th? thao có th?ng có thua, ?ó là t?t y?u. Thua t? ??u pháp, s? kiêu ng?o c?a các c?u th?. ? vòng lo?i, Malayxia thua VN, nh?ng t? ?ó h? ?ã rút ???c kinh nghi?m. Hi?p 1, h? nh??ng cho VN th? tr?n t?n công, h? bình t?nh phòng ng? v?i s? ?ông, c?n phá mãnh li?t. Các ???ng lên bóng không h? có tính s?c s?o nào. Vì th? các c?u th? VN tha h? m?i mê t?n công. Vì cho r?ng mình ? c?a trên, ??i th? l?i ph?n công quá bình th??ng. Tuy nhiên h? g?p m?t ý chí phòng th? quá kiên c??ng. Vì th? các c?u th? t?n công c?a VN ?âm ra m?t bình t?nh, còn các c?u th? phòng th? l?i sinh ra m?t t? t??ng ch? uqa, khinh ??ch. S? k?t n?i ? các tuy?n t? nhiên phát sinh ra s? l?ng l?o vô hình. Sang ??n hi?p 2, U23 VN v?n ?á theo l?i ?á c?, còn U23 malayxia b?t ng? tung ra nh?ng ???ng ch?c khe hi?m hóc. S? kiêu ng?o c?a các c?u th? VN b?t ch?t b? r?i lo?n tâm lý. H? quá b?t ng? v?i nh?ng gì mà U23 Malayxia ?ang th?c hi?n ; Hàng th? U23 VN r?i lo?n, hàng công b? t?c. M?t khác, s? ch?n thu?ng c?a T?n Tr??ng l?i không ???c thay th?, càng làm cho U23 Malayxia h?ng ph?n. Và r?i nh?ng gì ??n ?ã ph?i ??n. H? ?ã chi?n th?ng. M?t chi?n th?ng x?ng ?áng ! S? kiêu ng?o ?ã ph?i tr? giá.T? tr??c ??n gi?, các c?u th? VN luôn ch?i h?t mình tr??c nh?ng ??i bóng cao h?n, nh?ng l?i t? ra " tinh t??ng" tr??c nh?ng ??i bóng ???c ?ánh giá th?p h?n; ngay tr?n g?p Dongtimor c?ng th?. Âu c?ng là m?t bài h?c sau này !!!!!!!!!!!!!
???c g?i b?i: ?? Tr?ng T?n
G?i lúc: 16:54 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
??n gi?n, dù ?au ??n chúng ta hãy nhìn th?ng vào s? th?t là ??i ch?i hay h?n ?ã th?ng.malaysia x?ng ?áng ???c tôn vinh b?i trong tr?n c?u quy?t ??nh này h? ?ã ch?i v?i s? tôn tr?ng và tinh khôn c?n thi?t.Các c?u th? U23 c?a chúng ta mãi ch? là nh?ng ??a tr? l?n tu?i!!Th?t bu?n và cay ??ng khi ph?i vi?t ra nh?ng dòng này nh?ng s? th?t là nh? v?y.
???c g?i b?i: MRCUONG
G?i lúc: 16:53 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
tôi ?ã khóc cùng các anh!!! Trái tim tôi nh? tan nát nh?ng v?n không nguôi hy v?ng! Tr? khi tôi không còn! V?i tôi Vi?t Nam luôn vô ??ch!
???c g?i b?i: ph?m phúc khánh
G?i lúc: 16:53 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
tôi là ng??i vi?t nam , tôi yêu vi?t nam . th?t b?i c?a chúng ta ??ng ?? l?i cho ai c? . không ph?i xuân h?p không ph?i t?n tr??ng c?ng ko ph?i ông calisto càng không ph?i là tôi vì tôi ch? là ng??i hâm m? mà chúng ta nên nói là t?i tr?i và ?ó có l? là ý tr?i th?a các b?n . ch?c ki?p này chúng ta s? không giành ???c huy ch??ng vàng ?ành h?n ki?p sau ? bên kia th? gi?i .chào các b?n
???c g?i b?i: hoang nguyen
G?i lúc: 16:52 18/12/2009
Bình lu?n:Phút ??nh m?nh c?a tuy?n Vi?t Nam!
Không th? t??ng t??ng n?i... c? 2 tr?n ??u gi?a Vi?t Nam và Malaysia có 5 bàn th?ng, nh?ng ti?n ??o c?a ??i b?n ko ghi m?t bàn nào. Th?t khó tin và ko th? tin n?i Vi?t Nam thua. Chúng ta ?ã làm t?t t?t c? ?? ??n ?ích cu?i cùng v?y mà ko hi?u sao Th?y trò Ông "Tô" l?i không th? v??t qua. Tôi ngh? r?ng các c?u th? ?ã quá ch? quan, chính gi?i truy?n thông ?ã h?i các C?u th?, h? ?ã ??a các C?u th? lên t?n mây xanh ?? r?i s? t? tin thái quá ?ã phá h?ng t?t c? ni?m hy v?ng c?a hàng ch?c tri?u con tim ng??i hâm m? Vi?t Nam. Dù sao thì chúng ta ?ã thua, mà thua m?t các x?ng ?áng. Malaysia h? ?ã ch?i t?t v?i chi?n thu?t h?p lý, h? x?ng ?áng vô ??ch. Ch? ti?c là t?t c? nh?ng con tim yêu m?n Bóng ?á Vi?t Nam ?ã ph?i th?t v?ng vì m?i th? ?ã ???c chu?n b? s?n cho m?t b?a ti?c Chi?n th?ng. Th?t ?áng ti?c! Hy v?ng 2 n?m sau t?i Idonesia các C?u th? c?a Chúng ta s? làm thay ??i ???c cái d?p ko th?ng ? các tr?n Chung k?t Sea Game.
???c g?i b?i: Vinh Nguy?n
avatar
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


Xem lý lịch thành viên http://haihaua.foruma.biz/

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Phút định mệnh của tuyển Việt Nam

Bài gửi by Mư䗻ßêñ€m™ on 19/12/09, 01:57 pm

du sao viet nam da co het suc ma`
avatar
Mư䗻ßêñ€m™
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609


Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

topic Re: Phút định mệnh của tuyển Việt Nam

Bài gửi by Khách vi on 16/01/10, 09:54 pm

Đen!!!
avatar
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

topic Re: Phút định mệnh của tuyển Việt Nam

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết