Miễn phí Kaspersky Internet Security 2010 cho người dùng Windows 7

Go down

topic Miễn phí Kaspersky Internet Security 2010 cho người dùng Windows 7

Bài gửi by Admin on 31/03/10, 01:14 am

Ng??i dùng Windows 7 ?ang có c? h?i s? d?ng mi?n
phí ph?n m?m b?o m?t Kaspersky Internet Security 2010 v?i ??y ?? b?n
quy?n trong kho?ng th?i gian không b? gi?i h?n.

Computer Bild,
m?t trong s? các t?p chí công ngh? hàng ??u t?i châu Âu, luôn có các
ch??ng trình khuy?n mãi, cung c?p cho ng??i ??c b?n quy?n mi?n phí c?a
các ph?n m?m có uy tín, trong ?ó có th? k? ??n Kaspersky Security Suite.

Kaspersky
Security Suite CBE (Computer Bild Edition) là gói ph?n m?m b?o m?t ??c
bi?t mà Computer Bild dành cho ng??i dùng, cung c?p các tính n?ng nh?
b?o v? máy tính ch?ng l?i các ph?n m?m gây h?i, ng?n ch?n th? rác… thêm
vào ?ó, phiên b?n này còn ???c các chuyên gia c?a Computer Bild t?i ?u
?? c?i thi?n thêm m?t vài tính n?ng v? b?o m?t.

Kaspersky
Security Suite CBE Win7 là phiên b?n ??c bi?t c?a Computer Bild, t??ng
???ng v?i phiên b?n Kaspersky Internet Security 9.0.0.763, phiên b?n
m?i nh?t hi?n nay c?a Kaspersky Internet Security 2010 trên th? tr??ng.
M?t vài tính n?ng n?i b?t c?a Kaspersky Security Suite CBE Win7:
- Qu?n lý các ti?n trình ?ang ho?t ??ng trên h? th?ng ?? b?o v? và ng?n ch?n các ti?n trình gây h?i, ?ánh c?p d? li?u…

- C?i thi?n tính n?ng nh?n di?n các ph?n m?m gây h?i d?a vào ph??ng th?c ho?t ??ng c?a chúng.

- B?o v? d? li?u cá nhân c?a ng??i dùng tránh kh?i b? ?ánh c?p và ng?n ch?n các ph??ng th?c l?a ??o.

- ??c bi?t, tính n?ng l?c th? rác ?ã ???c Computer Bild c?i thi?n và hi?u qu? h?n g?p 4 l?n so v?i thông th??ng.

- Tính n?ng t??ng l?a giúp l?c các k?t n?i ?? b?o v? máy tính và d? li?u an toàn, hi?u qu? h?n.
H??ng d?n download và cài ??t
B??c 1: Truy c?p vào https://www.computerbild.de/user/registrierung_13328.html, ?i?n thông tin ??ng ký t??ng ?ng v?i hình ?nh minh h?a d??i ?ây:

?ánh d?u vào 2 tùy ch?n bên d??i và nh?n nút Registrieren ?? ??ng ký tài kho?n.

B??c 2: Sau khi hoàn t?t ??ng ký, m?t email v?i tiêu ?? info ???c g?i ??n t? info@computerbild.de, trong ?ó có ch?a ???ng link, kích vào ???ng link này ?? kích ho?t tài kho?n b?n v?a ??ng ký.

Sau khi kích vào ???ng link, b?n s? ???c chuy?n t?i m?t trang web m?i, không c?n ph?i quan tâm v? trang web này.

B??c 3: Ti?p theo, truy c?p vào ?ây, ?i?n tên s? d?ng và m?t kh?u ?ã ??ng ký ? trên r?i nh?n vào nút Login.

B??c
4: Ch? trong giây lát, b?n s? ???c chuy?n sang m?t trang web m?i t??ng
t? nh? hình minh h?a bên d??i, ?ánh d?u vào tùy ch?n th? 2 (trong s? 2
tùy ch?n) và nh?n vào nút “Lizenzschlüssel anfordern” ? bên d??i.


B??c
5: Sau khi nh?n nút, b?n s? ti?p t?c nh?n ???c email m?i t? COMPUTER
BILD, trong ?ó co ch?a ?o?n mã b?n quy?n c?a Kaspersky Security Suite
CBE (?o?n mã ???c ghi n?i b?t và tô ??m b?ng màu ??).

L?u ý: mã
kích ho?t này ch? có th? s? d?ng v?i Kaspersky Security Suite CBE dành
cho Windows 7, m?i phiên b?n khác c?a Kaspersky ??u không th? s? d?ng
???c.

B??c 6: Download b?n cài ??t c?a Kaspersky Security Suite CBE t?i ?ây.

B??c
7: Sau khi download, kích ho?t file kis.de.msi, m?t h?p tho?i yêu c?u
?i?n mã kích ho?t tr??c khi b?t ??u cài ??t, b?n copy và dán ?o?n mã
kích ho?t ???c g?i ??n ? trên vào h?p tho?i và nh?n nút Weiter ?? ti?p
t?c.

L?u
ý: Giao di?n c?a quá trình cài ??t ???c hi?n th? b?ng ti?ng ??c, do v?y
b?n s? g?p ?ôi chút khó kh?n. Trong quá trình cài ??t, b?n ch? vi?c vào
nút b?m th? 2 (t? trái sang – t??ng ?ng v?i nút Next) cho ??n khi hoàn
t?t quá trình cài ??t.

B??c 8: Sau khi hoàn t?t quá trình cài
??t, giao di?n chính c?a Kaspersky Security Suite CBE Win7 v?n ???c
hi?n th? d??i giao di?n b?ng ti?ng ??c. T? giao di?n chính c?a ph?n
m?m, b?n có th? nh?n t? h?p phím Shift + F12 ?? chuy?n sang giao di?n
ti?ng Anh (giúp thu?n ti?n h?n ?? s? d?ng).

Bây gi?, b?n có th? ti?n hành c?p nh?t c? s? d? li?u ?? ph?n m?m b?o v? máy tính ???c an toàn và hi?u qu? h?n.
Gia h?n th?i gian s? d?ng

Cách
th?c h??ng d?n ? trên s? giúp b?n có ???c b?n dùng th? Kaspersky
Security Suite CBE trong vòng 3 tháng (90 ngày), sau th?i h?n 3 tháng,
tr??c khi k?t thúc th?i gian dùng th? vài ngày, b?n th?c hi?n l?i b??c
3 và b??c 4 ?? l?y mã b?n quy?n m?i.

Sau khi có ???c mã b?n quy?n m?i, t?i giao di?n chính c?a ph?n m?m, b?n nh?n vào m?c License.


T?i h?p tho?i License Manager hi?n ra, nh?n vào tùy ch?n Active new License.Sau
?ó, s? d?ng mã b?n quy?n m?i, ?i?n vào khung h?p tho?i ?? kích ho?t và
gia h?n thêm th?i gian s? d?ng Kaspersky Security Suite CBE. Sau khi mã
b?n quy?n này k?t thúc, b?n l?i ti?p t?c s? d?ng ph??ng pháp trên nh?n
ti?p nh?ng mã b?n quy?n m?i.

L?u ý: Trong tr??ng h?p mã b?n
quy?n do tài kho?n c? không s? d?ng ???c, b?n có th? t?o m?i tài kho?n
(th?c hi?n ? b??c 1) ?? nh?n các mã b?n quy?n khác nhau ?? s? d?ng.

Theo Dân trí
avatar
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


Xem lý lịch thành viên http://haihaua.foruma.biz/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết