Tiêu chuẩn đầu vào rất nghiêm ngặt: Ứng viên phải có nền tảng về Khoa học máy tính